Categories

  • No categories

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návod na otevření PDF formuláře z internetového prohlížeče

UPOZORNĚNÍ:
S účinností nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává
a) z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů,
b) vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a
c) vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.”
S ohledem na § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není MěÚ Český Brod, OŽPZ zmocněný k vydání stanoviska ani vyjádření ke kolaudaci.

FORMULÁŘE  – ASISTENTKA (Edita Drahotová)

Žádost o vyjádření celého odboru ŽPZ zadovyjodbZPZ.doc 410 kB

Vážení žadatelé, pokud máte na úřadu územního plánování zažádáno o koordinované závazné stanovisko, není již třeba vyjádření odboru ŽPaZ.
Součástí koordinovaného stanoviska je i vyjádření celého odboru ŽPaZ.

FORMULÁŘE – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD (Ivana Stárková , Lenka Kučerová )

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Žádost o vyjádření
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Žádost o vydání společného povolení – dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Vážení žadatelé, pokud máte na úřadu územního plánování zažádáno o koordinované závazné stanovisko, není již třeba vyjádření odboru ŽPaZ.
Součástí koordinovaného stanoviska je i vyjádření celého odboru ŽPaZ.

FORMULÁŘE – STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ, MYSLIVOST A OCHRANA PŘÍRODY (JOSEF NOVÁK)

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa zadoodnpozfcelesa.doc 69 kB

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

Žádost o vydání loveckého lístku

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les zadokacdrevin.doc 30 kB

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení konání organizované akce

FORMULÁŘE  – ODPADY A OVZDUŠÍ (ILONA TUČÍMOVÁ)

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska, vyjádření odpady §79, odst.4

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Závazné stanovisko 11 – odst. 3

Průběžná evidence nakládání s odpady

Průběžná evidence nakládání s odpady - verze ve wordu

Nakládání s odpady – požadavky na investora poznaklodp.pdf 175 kB

Ochrana ovzduší – požadavky na investora poznaklovz.pdf 129 kB

FORMULÁŘE – OCHRANA ZPF, ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ, OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ, RYBÁŘSTVÍ (ING. LUDMILA KRČMOVÁ)

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF

Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku Osvkvalryblist.doc 204 kB

Žádost o souhlas s použitím sedimentů

Podnět k předepsání finančního odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

Oznámení zahájení realizace záměru

zpět – město Český Brod